yhdistyksen säännötYhdistyksen nimi ja kotipaikka ja toiminta-alue

1. § Ekumeenisten karmeliittojen ystävät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Tarkoitus ja toiminta

2. § Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta sekä ekumeenisen kohtaamisen, karmeliittaspiritualiteetin ja uskontojen välisen dialogin hengessä tehdä tunnetuksi ja edistää kontemplatiivista rukouselämää Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää retriittejä, kursseja ja yhdistyksen tavoitteita edistäviä matkoja jäsenilleen, tukee hengellisesti ja taloudellisesti Suomeen perustettavan ekumeenisen karmeliittaluostarin toimintaa sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä maksullisia yleisötilaisuuksia.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Jäsenet

3. § Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4. § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. § Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Hallitus

6. § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi (5), mutta enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Hallitusten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

7. §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen.

Tilikausi ja tilintarkastus

8. §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Kokoukset

9. § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

10. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

12. § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Nämä säännöt on hyväksytty Suomen ekumeeniset karmeliitat ry:n perustamiskokouksessa helmikuun 4.päivänä 2006.